• كارشناسي تربيت بدني ، دانشكده تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم 1355- 1351

 • كارشناسي ارشد مديريت برنامه ريزي تربيت بدني ، دانشكده تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس 1368

 • دكتري: مديريت آموزشي ، دانشگاه بيس لي انگلستان  1376- 1371

 • مديريت برنامه ريزي تربيت بدني ، دانشگاه تهران‌، دانشكده تربيت بدني 1368

 

سوابق تدريس :

 • مراكز تربيت معلم  وزارت آموزش و پرورش كشور  1370-1360

 • مباني تربيت بدني در اسلام ، تعليم و تربيت در اسلام ، مطالعه و تحقيق در تربيت بدني ، كاربرد مواد آموزشي 1379-1370

 • تدريس اصول و فلسفه تربيت بدني در دانشگاه گيلان

 • اصول و فلسفه تربيت بدني در دانشگاه تربيت مدرس

 • مباني حقوقي ورزش در دانشگاه مازندران

سوابق اجرايي:

 • معاون اداري- مالي دانشگاه تربيت مدرس(1372-1371)

 • معاون فني و امور فدراسيونهاي ورزشي سازمان تربيت بدني(1373-1372)

 • معاون اداري- مالي مركز مطالعات مديريت و بهره وري وابسته به دانشگاه تربيت مدرس(1377-1374)

 • عضو موسس و هيات امناء موسسه آموزش عالي شمال (1374 تاكنون)

 • رئيس هيات مديره و مدير عامل موسسه دانشگاهي شمال  (1386-1377)

 • رئيس هيئت موسس و مديره مجموعه ورزشي شمال مرعش (1378 تاكنون)

 • رئيس هيئت مديره موسسه خدمات پژوهش و فناوري اطلاعات شمال پويش (1384 تاكنون)

 • موسس دبيرستان و پيش دانشگاهي شمال (1379 تاكنون)

 تاليفات :

كلياتي از روش تربيت بدني در مدارس ابتدايي ، راهنماي معلم براي ورزش صبحگاهي ، تربيت و تعليم در اسلام ، مباني تربيت بدني در اسلام ، اصول و فلسفه تربيت بدني ، فرهنگ مسابقات در اسلام ، مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش ( ناشر : كارشناسي تربيت بدني آموزش و پرورش تهران و اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش)

اصول و مباني تربيت بدني ( ناشر : دانشگاه شمال )

ترجمه ها:

مديريت ورزش معاصر (2 جلد) ، مديريت اماكن و تجهيزات ، اخلاق در مديريت ورزشي ، سياست گذاري در ورزش ، مديريت ايمني در ورزش ، تربيت بدني كودكان ( وزارت آموزش و پرورش) ، اخلاق در ورزش (كميته ملي المپيك)    

( ناشر : سازمان تربيت بدني ، تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش تهران و كميته ملي المپيك)

 

كارهاي پژوهشي:

انجام 3 تحقيق در سطح ملي با عناوين ذيل:

- بررسي اثرات تربيت بدني بر روي فشار هاي جسماني و رواني زنان شاغل و ارائه الگوي بهينه براي آنها،  ( به سفارش دانشگاه تربيت مدرس)

- طراحي الگوي بهينه مديريت آموزشي مدارس راهنمايي شهر تهران ( به سفارش وزارت آموزش و پرورش)

- تبيين ساختار كانونهاي ورزشي آموزشگاههاي كشور و تطبيق آن با كشورهاي جهان

 

چاپ 23 مقاله علمي و پژوهشي در مجلات المپيك ( وابسته به كميته ملي المپيك) ، حركت ( وابسته به دانشگاه تهران) ، فصلنامه ورزش

وابسته به سازمان تربيت بدني ، نشريه ورزش دانشگاه وابسته به جهاد دانشگاهي ، پژوهش علوم ورزش ( دانشگاه مازندران) ، ورزش در مدارس ( وزارت آموزش و پرورش)

 مشاور 5 پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس

استاد راهنماي 8 پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه مازندران و دانشگاه شمال

 

طرحها و برنامه ها :

 • تدوين طرح ورزش‌همگاني در كشور( مصوب شورايعالي ورزش كشور)

 • تدوين طرح پايگاههاي المپيك در كشور( مصوب برنامه پنجساله دوم كشور)

 • تدوين طرح ايجاد دبيرستانهاي تربيت بدني و علوم ورزشي در كشور( مصوب شورايعالي آموزش و پرورش برنامه پنجساله اول كشور)

 • تدوين طرح مركز اردويي ورزش قهرماني در كشور ( مصوب برنامه پنجساله دوم كشور)

 • تدوين طرح انستيتوهاي علمي و تخصصي ورزش قهرماني در كشور ( مصوب برنامه پنجساله دوم كشور)

 • تدوين طرح ايجاد كلينيك ورزشهاي اصلاحي و نوتواني در كشور ( ارائه شده به سازمان تربيت بدني وزارت )

 • تدوين طرح سلامت ، تربيت و تفريح براي زنان در جمهوري اسلامي ( ارائه شده به وزارت آموزش و پرورش )

 • تدوين طرح كلاس آماتوري ورزش در كشور (مصوب سازمان برنامه وبودجه در برنامه پنج ساله دوم كشور )

فعاليت ها :

 • رئيس هيئت مديره و موسس و عضو انجمن فارغ التحصيلان و متخصصين تربيت بدني و ورزش كشور (از بدو تاسيس تاكنون )

 • عضو كميته تخصصي گروه تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس (از سال1373تا 1379)

 • عضو كميته طرح ستاد نوين ورزش كشور (از سال 1366تا 1367)

 • مدير مسئول فصلنامه نيرو و نشاط (از سال 1361تا پايان انتشار آن )

 • مدير مسئول فصلنامه ورزش (از سال 1366تا1368)

 • سر دبير نشريه ورزش و ارزش (از سال 1361 تا1362)

 • مسئول تدوين بر نامه اول در بخش تربيت بدني و ورزش كشور (در سال 1368)

 • عضو شوراي آكادمي المپيك جمهوري اسلامي ايران (از سال 1381تا كنون)

 • عضو كميته نظارت طرح جامع تربيت بدني در پژوهشكده تربيت بدني وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري (از سال 1381)

 

  آدرس ما: آمل‌، كيلومتر 5 جاده هراز ، سه راهي امامزاده عبدا... ، دانشگاه شمال ، مجموعه ورزشي شمال مرعش                     شماره تلفن:  19 27 212 0121

Copyright Shomal Marash Sports Complex
Powered By:  Masoumeh Mahmoudi